ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนภาคใต้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 5/2561 ระหว่าง มูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับ สถาบันการศึกษา และองค์กรแนวร่วมการต่อต้านด้านการทุจริต วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนภาคใต้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 5/2561 ระหว่าง มูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับ สถาบันการศึกษา และองค์กรแนวร่วมการต่อต้านด้านการทุจริต วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

10 ตุลาคม 2561 08:43

   ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนภาคใต้ทั้ง 7 แห่ง คือสตูล สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสมุทรสาครร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 5/2561 ระหว่าง มูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับ สถาบันการศึกษา และองค์กรแนวร่วมการต่อต้านด้านการทุจริตและการเสวนาทางวิชาการ ด้านการต่อต้านการทุจริต วันจันทร์ ที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย มีศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นประธานพิธีเปิด และแนวร่วมหาแนวทางในการร่วมกันต่อต้านการทุจริต
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.