วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

16 ตุลาคม 2561 11:44

 
   นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กล่าวว่า กิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ เป็นกิจกรรมในโครงการพัฒนาผู้นำจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ร่วมกันพัฒนาพื้นที่โดยรอบของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงได้รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความสมัครใจโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน การเห็นประโยชน์ส่วนรวมสำคัญ จำเป็นมากกว่าประโยชน์ส่วนตน สร้างการมีจิตสาธารณะ มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความประพฤติที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและให้ความร่วมมือกับชุมชนหรือสังคมอยู่เสมอ ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาสมบัติที่เป็นของส่วนรวมเท่าที่ตนทำได้ เคารพสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
   นายสาคร ปานจีน หัวหน้ากลุ่มกิจการนักศึกษา กล่าวว่า กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กำหนดพื้นที่ในการพัฒนาโดยรอบบริเวณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากจะมีบุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ยังมีประชาชนในบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 200 คน โดยร่วมกันกันพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความสวยงาม และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน


สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.