ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมตรัง ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

1,212 Views |

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมตรัง ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

30 ตุลาคม 2561 16:25
รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม
 
1.   ชื่อโครงการ เรื่อง รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม
 
2.   หลักการและเหตุผล
   ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 มีมติให้สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม ซึ่งเป็นการดำเนินงานตาม พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีเป้าหมายในการสร้างคนดีให้กับบ้านเมือง และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
   ในการนี้ เพื่อให้การพัฒนาวิทยาลัยชุมชนคุณธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงจัดการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์วิทยาลัยชุมชนคุณธรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม
 
3.   วัตถุประสงค์
      3.1  เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม
      3.2  เพื่อร่วมกันนิเทศติดตามการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม 20 แห่ง และสำนักงานคุณธรรม 1 แห่ง
 
4.   กลุ่มเป้าหมาย 
      ผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งสิ้น 54 คน ประกอบด้วย
      4.1  บุคลากรสำนักงานสถาบันสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน 11 คน
      4.2  บุคลากรวิทยาลัยชุมชน จำนวน 40 คน
      4.3  วิทยากร จำนวน 3 คน
 
5.   การดำเนินกิจกรรม
      5.1  การบรรยาย
      5.2  การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์
 
6.   วันเวลาและสถานที่
      ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 โรงแรมตรัง ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 
7.   ผู้รับผิดชอบการอบรม
      กองส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน  สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 
8.   งบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น
      จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน  งบดำเนินงาน จำนวนเงิน 35,688 บาท (สามหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)
 
9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ
      ผู้เข้ารับการอบรมได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนคุณธรรมและการนิเทศติดตามวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม
 
การส่งเสริมพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริต
ผู้บริหาร 
  1. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
  2. การให้ข้อมูลอย่าง โปร่งใส ไม่มีปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล     
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
  1. การเสียสละมีจิตอาสาและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยชุมชนด้วยความเต็มใจ
  2. ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์ไม่เบียดเบียนเวลาราชการ
นักศึกษา
  1. ไม่ทุจริตในการสอบ และไม่ลอกการบ้าน