วิทยาลัยชุมชนแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้บรรจุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ วันที่ 22 - 24 ตุลาคม 2561 ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้บรรจุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ วันที่ 22 - 24 ตุลาคม 2561 ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

30 ตุลาคม 2561 16:25

   ในวันที่ 22 - 24 ตุลาคม 2561 ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายอุบลศักดิ์  ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบพัฒนาเฟอร์นิเจอร์และบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ครั้งที่ 1 ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากการที่วิทยาลัยชุมชนแพร่ ได้เข้าไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนงานไม้บ้านดอนมูล ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อการส่งออก และได้ผลิตเฟอร์นิเจอร์เก้าอี้ไม้สักจำนวน 100 ตัว ส่งออกไปยังประเทศอเมริกา วิทยาลัยชุมชนแพร่ จึงได้เข้าไปส่งเสริมองค์ความรู้ในด้านบรรจุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนงานไม้บ้านดอนมูล รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาในการบริหารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจ และถอดบทเรียนบันทึกองค์ความรู้ เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนผู้ทำไม้ในจังหวัดแพร่ต่อไป

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน


สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.