วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรอนุปริญญา ให้กับสถานประกอบการหน่วยงานในจังหวัดนราธิวาส วันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน2561 ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

725 Views |

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรอนุปริญญา ให้กับสถานประกอบการหน่วยงานในจังหวัดนราธิวาส วันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน2561 ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

09 พฤศจิกายน 2561 10:18
   วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรอนุปริญญา ให้กับสถานประกอบการหน่วยงานในจังหวัดนราธิวาสวันระหว่างที่ 6 – 7พฤศจิกายน2561ณห้องประชุมผกากรอง ซึ่งมีสถานประกอบการณ์และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมทั้งสิ้น 160 แห่ง
   โครงการเสริมสร้างความเข้าใจการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรอนุปริญญา ให้กับสถานประกอบการหน่วยงานในจังหวัดนราธิวาสได้จัดขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรอนุปริญญาให้กับสถานประกอบการ หน่วยงาน ที่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวว่า “การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอนุปริญญา ซึ่งนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสทุกคนต้องผ่านกระบวนการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและต้องนำความรู้ที่ได้จากห้องเรียนไปบูรณาการในการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการจริง และนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปประยุกต์ใช้เพื่อการประกอบอาชีพที่ดีในอนาคตต่อไป”
   ดร.อุไรวรรณ ชินพงษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กล่าวว่า “โครงการเสริมสร้างความเข้าใจการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรอนุปริญญา ให้กับสถานประกอบการหน่วยงานในจังหวัดนราธิวาส โดยแบ่งช่วงเวลาในการประชุมเป็น 2 วัน คือ
  1. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ประชุมสถานประกอบการที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  2. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ประชุมสถานประกอบการที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน การปกครองท้องถิ่น การจัดการทั่วไป การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และอิสลามศึกษา
   ซึ่งได้รับความร่วมมือของสถานประกอบการ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านส่งผลให้การจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวในวันนี้สำเร็จไปด้วยดี