วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรอนุปริญญา ให้กับสถานประกอบการหน่วยงานในจังหวัดนราธิวาส วันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน2561 ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรอนุปริญญา ให้กับสถานประกอบการหน่วยงานในจังหวัดนราธิวาส วันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน2561 ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

09 พฤศจิกายน 2561 10:18

   วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรอนุปริญญา ให้กับสถานประกอบการหน่วยงานในจังหวัดนราธิวาสวันระหว่างที่ 6 – 7พฤศจิกายน2561ณห้องประชุมผกากรอง ซึ่งมีสถานประกอบการณ์และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมทั้งสิ้น 160 แห่ง
   โครงการเสริมสร้างความเข้าใจการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรอนุปริญญา ให้กับสถานประกอบการหน่วยงานในจังหวัดนราธิวาสได้จัดขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรอนุปริญญาให้กับสถานประกอบการ หน่วยงาน ที่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวว่า “การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอนุปริญญา ซึ่งนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสทุกคนต้องผ่านกระบวนการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและต้องนำความรู้ที่ได้จากห้องเรียนไปบูรณาการในการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการจริง และนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปประยุกต์ใช้เพื่อการประกอบอาชีพที่ดีในอนาคตต่อไป”
   ดร.อุไรวรรณ ชินพงษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กล่าวว่า “โครงการเสริมสร้างความเข้าใจการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรอนุปริญญา ให้กับสถานประกอบการหน่วยงานในจังหวัดนราธิวาส โดยแบ่งช่วงเวลาในการประชุมเป็น 2 วัน คือ
  1. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ประชุมสถานประกอบการที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  2. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ประชุมสถานประกอบการที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน การปกครองท้องถิ่น การจัดการทั่วไป การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และอิสลามศึกษา
   ซึ่งได้รับความร่วมมือของสถานประกอบการ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านส่งผลให้การจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวในวันนี้สำเร็จไปด้วยดี

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.