วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัด กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2561 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

536 Views |

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัด กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2561 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

09 พฤศจิกายน 2561 10:21
   วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2561 เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้แสดงผลงาน ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ซึ่งมีผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการนับร้อยคน 
   นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้กล่าวว่า โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษานำนวัตกรรมทางการศึกษา ทรัพยากร ตลอดจนความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากร และเทคโนโลยีจากสถาบันอุดมศึกษาไปช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งจะเน้นการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งแก้ปัญหาการศึกษาของชาติ ทั้งการอ่านออกเขียนได้ การยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนการสอนสะเต็มในสถานศึกษา การคืนครูสู่ห้องเรียน และยังเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะชีวิตและการทำงาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยใช้รูปแบบกิจกรรม การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
   นายสาคร ปานจีน หัวหน้าสำนักบริหารงานโครงการพิเศษ กล่าวว่า “กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2561 จัดขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและนำเสนอผลงานกิจกรรมดีเด่นของโรงเรียนเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน ซึ่งมีทั้งสิ้น 11 โรงเรียน คือ  โรงเรียนบ้านแยะ โรงเรียนบ้านจูดแดง โรงเรียนปาลอบาต๊ะ     โรงเรียนน้ำตกปาโจ โรงเรียนบ้านคลอแระ     โรงเรียนดารุลอิสละห์     โรงเรียนบ้านไอร์แยง      โรงเรียนสว่างวัฒนา       โรงเรียนบ้านปูตะ โรงเรียนบ้านยี่งอ โรงเรียนฮูแตยือลอ ซึ่งภายในงานนอกจากจะมีการแสดงผลงานของโรงเรียนทั้ง 11 โรงแล้วยังได้รับเกียรติจากนายผดุงศักดิ์ อรนพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการรักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “แนวนโยบายในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ขั้นพื้นฐานโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง