วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัด กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2561 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัด กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2561 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

09 พฤศจิกายน 2561 10:21

   วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2561 เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้แสดงผลงาน ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ซึ่งมีผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการนับร้อยคน 
   นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้กล่าวว่า โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษานำนวัตกรรมทางการศึกษา ทรัพยากร ตลอดจนความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากร และเทคโนโลยีจากสถาบันอุดมศึกษาไปช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งจะเน้นการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งแก้ปัญหาการศึกษาของชาติ ทั้งการอ่านออกเขียนได้ การยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนการสอนสะเต็มในสถานศึกษา การคืนครูสู่ห้องเรียน และยังเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะชีวิตและการทำงาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยใช้รูปแบบกิจกรรม การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
   นายสาคร ปานจีน หัวหน้าสำนักบริหารงานโครงการพิเศษ กล่าวว่า “กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2561 จัดขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและนำเสนอผลงานกิจกรรมดีเด่นของโรงเรียนเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน ซึ่งมีทั้งสิ้น 11 โรงเรียน คือ  โรงเรียนบ้านแยะ โรงเรียนบ้านจูดแดง โรงเรียนปาลอบาต๊ะ     โรงเรียนน้ำตกปาโจ โรงเรียนบ้านคลอแระ     โรงเรียนดารุลอิสละห์     โรงเรียนบ้านไอร์แยง      โรงเรียนสว่างวัฒนา       โรงเรียนบ้านปูตะ โรงเรียนบ้านยี่งอ โรงเรียนฮูแตยือลอ ซึ่งภายในงานนอกจากจะมีการแสดงผลงานของโรงเรียนทั้ง 11 โรงแล้วยังได้รับเกียรติจากนายผดุงศักดิ์ อรนพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการรักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “แนวนโยบายในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ขั้นพื้นฐานโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.