วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมการประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามกลไกประชารัฐ ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมทักษิณา วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมการประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามกลไกประชารัฐ ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมทักษิณา วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

28 ธันวาคม 2561 08:47

   เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมเข้าการประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามกลไกประชารัฐ ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องประชุมทักษิณา วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานในพิธีเปิด
   ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 ประธานกล่าวเปิดการประชุม ระเบียบวาระที่ 2 ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ชี้แจงความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานจากการประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามกลไกประชารัฐ ในห้วงที่ผ่านมา ระเบียบวาระที่3 การชี้แจงของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ระเบียบวาระที่ 4 รับฟังความคิดเห็นผู้เข้าร่วมประชุม และระเบียบวาระที่ 5 ประธานสรุปพร้อมกล่าวปิดพิธี

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

บทความที่น่าสนใจ


สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.