วิทยาลัยชุมชนน่าน ผู้อำนวยการนำคณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน มอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่ แด่ส่วนราชการและเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนน่าน ผู้อำนวยการนำคณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน มอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่ แด่ส่วนราชการและเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ

04 มกราคม 2562 13:32

   เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน นำคณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน เข้ามอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่ แด่นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการและเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ ภายในจังหวัดน่าน

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

บทความที่น่าสนใจ


สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.