วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมชมงานนิทรรศการ “ศิลปะไทยในอุดมคติ” วันที่ 9 มกราคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมชมงานนิทรรศการ “ศิลปะไทยในอุดมคติ” วันที่ 9 มกราคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

10 มกราคม 2562 08:42

   วันพุธ ที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมชมงานนิทรรศการ “ศิลปะไทยในอดุมคติ” โดยมี นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด นิทรรศการ “ศิลปะไทยในอดุมคติ” โดย ลิขิต นิสีทนาการ ซึ่งหอศิลป์ภาคใต้ เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ตามภารกิจของสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประสบการณ์ สุนทรียะให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ สร้างความเคลื่นไหวทางศิลปะของภาคใต้เป็นศูนย์กลางในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติในอนาคตตลอดไปจนถึงการสร้างความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมทางศิลปะระหว่างศิลปินท้องถิ่น ศิลปินจากส่วนกลางของไทย และศิลปินต่างชาติ
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

บทความที่น่าสนใจ


สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.