วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กิจกรรมรวบรวมองคืความรู้เชิงการจัดทำหลักสูตรตามกระบวนการ Dacum ในโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์หัตกรรมจักสานจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น วันที่ 26 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กิจกรรมรวบรวมองคืความรู้เชิงการจัดทำหลักสูตรตามกระบวนการ Dacum ในโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์หัตกรรมจักสานจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น วันที่ 26 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

29 มกราคม 2562 11:35

   เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กิจกรรมรวบรวมองคืความรู้เชิงการจัดทำหลักสูตรตามกระบวนการ Dacum ในโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์หัตกรรมจักสานจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยมีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เข้าร่วมจัดทำหลักสูตรทั้งสิ้น 35 คน  โดย นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
   กิจกรรมรวบรวมองค์ความรู้เชิงการจัดทำหลักสูตรตามกระบวนการ Dacum เป็นการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการจักกสานกระจูตั้งแต่ความรู้พื้นฐานทางกายภพาพของต้นกระจูดไปจนถึงการช่องทางการจัดทำตลาดของของผลิตภัณฑ์จากกระจูด โดยได้รับเกียตริจากผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ ปราญชุมชน และบุคลากรจากหน่วยงานรัฐ เข้าร่วมจัดทำหลักสูตรตามกระบวนการ Dacum ในครั้งนี้
   

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.