วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดโครงการสัมมนาการปกครองท้องถิ่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส) พ.ศ. 2562 วันที่ 27 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดโครงการสัมมนาการปกครองท้องถิ่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส) พ.ศ. 2562 วันที่ 27 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

29 มกราคม 2562 22:40

 

   เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาการปกครองท้องถิ่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส) พ.ศ. 2562
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ กล่าวว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. ปี พ.ศ. 2562 ที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองของประเทศ การเลือกตั้งครั้งนี้มีการเปลี่ยนรูปแบบไปจากการเลือกตั้งที่ผ่าน ๆ มา มีความซับซ้อนและค่อนข้างเข้าใจยาก จำเป็นที่ทุกคนต้องทำความเข้าใจก่อนไปใช้สิทธิการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือเราต้องเลือกคนดีมีคุณธรรม เพื่อเป็นตัวแทนของเราที่จะเข้าไปบริหารและปกครองประเทศ
   อาจารย์ภรตา อภิรักษากุล หัวหน้าหลักสูตรสาขาการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดให้วิชาสัมมนาเป็นวิชาบังคับเลือก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดสัมมนาขึ้น เพื่อศึกษาถึงกระบวนการจัดสัมมนาและศึกษาปัญหาทางการเมืองการปกครองของท้องถิ่น การบริหารจัดการท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยการนำเสนอกรณีตัวอย่างของปัญหาการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบของการสัมมนา
   นายอาหามะ สามะ นักศึกษาสาขาการปกครองท้องถิ่นในนามประธานคณะกรรมการดำเนินการจัด โครงการสัมมนาการปกครองท้องถิ่น โดยให้นักศึกษาสาขาการปกครองท้องถิ่นได้ฝึกประสบการณ์จริงในกระบวนการจัดสัมมนา และการประเมินผลของการสัมมนา ข้างต้นที่กล่าวมา คณะคณะกรรมการ ดำเนินการจัด ผู้โครงการสัมมนาได้ทำการศึกษาและหาข้อมูล ตลอดจนปัญหาเพื่อนำมาสู่การจัดสัมมนาในครั้งนี้ ในหัวข้อ “การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พ.ศ. 2562” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ความรู้ ความเข้าใจและแนวคิดเกี่ยวกับ “การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พ.ศ. 2562” ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
   ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 131 คน นักศึกษาสาขาการปกครองท้องถิ่น (รหัส 60) จำนวน 40 คน นักศึกษาสาขาปฐมวัย จำนวน 44 คน นักศึกษาสาขาการปกครองท้องถิ่น (รหัส 59 จำนวน 37 คน และคณาจารย์วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จำนวน 10 คน ในการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดปัตตานี จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ 1. นางสาว วิไลรัตน์ สุวรรณภักดี พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ/ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม 2. นายจำนงค์ อินทันแก้ว พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ 3. นางดาร์ลียา สายสหัส พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ 4. ด.ต. กล้า ตระกูลกำจาย พนักงานสืบสวนและไต่สวน

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.