วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมฝึกการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทำบุหงาซีเระ(บายสี) ในสังคม พหุวัฒนธรรม ในงาน 10 สุดยอด สมบัติปัตตานี ประจำปี 2562 วันที่ 29 มกราคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์จังหวัดปัตตานี 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมฝึกการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทำบุหงาซีเระ(บายสี) ในสังคม พหุวัฒนธรรม ในงาน 10 สุดยอด สมบัติปัตตานี ประจำปี 2562 วันที่ 29 มกราคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์จังหวัดปัตตานี

04 กุมภาพันธ์ 2562 10:25

   เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์จังหวัดปัตตานี ในงาน 10 สุดยอด สมบัติปัตตานี ประจำปี 2562 อาจารย์ภรตา อภิรักษากุล หัวหน้าหลักสูตรสาขาการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี สาขาการปกครองท้องถิ่น ร่วมฝึกการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทำบุหงาซีเระ (บายสี) ในสังคม พหุวัฒนธรรม ตามวิถีประเพณีของชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อนุรักษ์สืบทอดกันไป

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.