สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป พ.ศ 2562 วันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องพุทธชาด โรงแรมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป พ.ศ 2562 วันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องพุทธชาด โรงแรมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

07 กุมภาพันธ์ 2562 13:20

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.