​วิทยาลัยชุมชนสตูล ปลูกฝั่งประชาธิปไตยในสถาบันการศึกษา และร่วมรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร วันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมกาหลง วิทยาลัยชุมชนสตูล

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

​วิทยาลัยชุมชนสตูล ปลูกฝั่งประชาธิปไตยในสถาบันการศึกษา และร่วมรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร วันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมกาหลง วิทยาลัยชุมชนสตูล

08 มีนาคม 2562 14:36

   ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร เพื่อเป็นการปลูกฝั่งประชาธิปไตยในสถาบันการศึกษา และร่วมรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร ซึ่งได้รับเกียตรจาก กกต.สตูลมาเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมกาหลง วิทยาลัยชุมชนสตูล โดยมีนักศึกษามาเข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน


สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.