วิทยาลัยชุมชนปัตตานี นักเรียนทุนพระราชทานในความดูเเล ของ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ในฐานะกรรมการ โครงการกองทุนการศึกษา วันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี นักเรียนทุนพระราชทานในความดูเเล ของ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ในฐานะกรรมการ โครงการกองทุนการศึกษา วันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

11 มีนาคม 2562 12:08

   เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี พร้อมด้วย นายชยพล พุฒยอด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ได้เยี่ยมเยียน นักเรียนทุนพระราชทานในความดูเเล ของ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ในฐานะกรรมการ โครงการกองทุนการศึกษา นอกจากนี้ยังได้มีการติดตามผลการดำเนินงานปลูกต้นมะนาวกับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะพัฒนาอาชีพโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน


สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.