วิทยาลัยชุมชนปัตตานีและโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตะลุบัน จัดกิจกรรม “ลงประชามติเพื่อรับรองคณะกรรมการองค์การนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2561” วันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสันติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนปัตตานีและโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตะลุบัน จัดกิจกรรม “ลงประชามติเพื่อรับรองคณะกรรมการองค์การนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2561” วันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสันติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

11 มีนาคม 2562 12:36

   เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น.- 17.00 น. วิทยาลัยชุมชนปัตตานีและโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตะลุบัน จัดกิจกรรม “ลงประชามติเพื่อรับรองคณะกรรมการองค์การนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2561” นายวทัญญู หมัดชูโชติ งานกิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ผู้รับผิดชอบกิจกรรมเปิดเผยว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในสถานศึกษา โดยในปีนี้ วิทยาลัยชุมชนปัตตานีเปิดรับสมัครทีมองค์การนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 12 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา แต่มีทีมนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้ามาเป็นคณะกรรมการองค์การนักศึกษาเพียง 1 ทีม คือ ทีมรวมใจพัฒนา เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเกี่ยวกับเสริมสร้างภาวะผู้นำให้กับนักศึกษา รวมถึงการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในสถานศึกษา และกระตุ้นให้นักศึกษาใช้สิทธิและเสรีภาพของตนเองเป็นส่วนหนึ่งในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข อีกทั้งยังส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่จะถึงนี้อีกด้วย โดยผลการลงประชามติในครั้งนี้ มีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น จำนวน 445 คน ลงคะแนนเสียง “เห็นชอบ” จำนวน 413 เสียง “ไม่เห็นชอบ” จำนวน 18 เสียง บัตรเสีย จำนวน 14 ใบ ซึ่งทั้งนี้ผลการลงเสียงประชามติ ถือว่า เห็นชอบให้ทีมรวมใจพัฒนา เข้ามาเป็นตัวแทนของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเป็นคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน


สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.