วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561 นักศึกษาที่เข้าพิธีจำนวน 261 คน วันที่ 3 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561 นักศึกษาที่เข้าพิธีจำนวน 261 คน วันที่ 3 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน

12 มีนาคม 2562 13:04

   ในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2562 วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานในพิธีและผู้ประสาทอนุปริญญาบัตร ให้แก่นักศึกษาที่เข้าพิธีจำนวน 261 คน และหัวหน้าส่วนราชต่าง ๆ ให้เกียรติเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้แก่ นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์นายวัชรพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน นายวินัย ปราบริปู ผู้ก่อตั้งหอศิลป์ริมน่านและอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน นายธนกร รัชตานนท์ ผู้จัดการโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริจังหวัดน่านและประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนน่าน รวมไปถึงผู้อำนวยการ ผู้บริหารจากวิทยาลัยชุมชนแพร่ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร วิทยาลัยชุมชนจาก หัวหน้าส่วนราชการและเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ ภายในจังหวัดน่าน

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.