วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดโครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ วันที่ 3 เมษายน 2562 ณ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดโครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ วันที่ 3 เมษายน 2562 ณ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

05 เมษายน 2562 17:15

   เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ พร้อมด้วย นายชยพล พุฒยอด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี คณาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยชุมชนปัตตานีและคณะดำเนินงานวิทยากรจากสถาบันสันติศึกษา
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยวิทยาลัยชุมชนปัตตานี กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีลักษณะส่งเสริมในเรื่องความเทียบเท่าเทียมกันทางการศึกษา ความเท่าเทียมกันในสังคม ให้ผู้เรียนได้สามารถพัฒนาตนเอง ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะนำสถานศึกษาให้เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาไปแล้วมีคุณภาพ มีความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ที่สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมโดยนำปรัชญาและแนวคิดมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ส่วนกิจกรรมในโครงการนี้ ล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ แก่วิทยาลัยชุมชนและสังคมโดยรวม
   ทางด้าน นายชยพล พุฒยอด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี  กล่าวว่า โครงการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นโครงการที่จัดกิจกรรมตามแนวทางพหุวัฒนธรรม แนวคิดที่เริ่มจากการให้ความสำคัญต่อผู้เรียนทุกคน พัฒนาตนเองไปในแนวทางที่ดีที่สุด เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะนำสถานศึกษาให้เปลี่ยนแปลงไปสู่การจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่แสดงถึงความเท่าเทียมกัน การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำร่วมกัน โดยมีเป้าหมายหลัก คือ ความเท่าเทียมกันทางการศึกษา ขจัดการแบ่งแยก ส่งเสริมถึงความเป็นสังคมแห่งพหุวัฒนธรรมและสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชุมชน เกิดทักษะของการพัฒนาคนในการอยู่ร่วมกัน รวมถึงให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
   สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 1 - 3 เมษายน 2562 มีการดำเนินการ ณ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้ากิจกรรมจำนวน ทั้งสิ้น จำนวน 90 คน ประกอบด้วย 1.นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา จำนวน 80 คน 2.อาจารย์และบุคลากร จำนวน 10
ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรม ละลายพฤติกรรม โดย นางวรภัทร ไผ่แก้ว และทีมกระบวนการกลุ่มจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่อด้วยกิจกรรม การสร้างพื้นที่เรียนรู้และการมีส่วนร่วม โดยทีมวิทยากรจากสถาบันสันติศึกษา กิจกรรม “ความคิด” ความเชื่อและวิถีตน/ชีวิตท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดย ทีมวิทยากรจากสถาบันสันติศึกษา กิจกรรม “ตนเอง” ผู้อื่น และสังคม การสื่อสารด้วยใจ โดย ทีมวิทยากรจากสถาบันสันติศึกษา กิจกรรม “ชุมชน” โดย วิทยากรจากสถาบันสันติศึกษา กิจกรรม “กลุ่มสัมพันธ์” โดย วิทยากรจากสถาบันสันติศึกษา และกิจกรรม “ถอดบทเรียนและสรุปการเรียนรู้” โดยวิทยากรจากสถาบันติศึกษา 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

บทความที่น่าสนใจ


สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.