วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ลงพื้นที่เพื่อมาเยี่ยมผู้ผ่านการฝึกอบรม วันที่ 5 เมษายน 2562 ณ หมู่ที่ 1 บ้านราวอ ตำบลบ้านดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ลงพื้นที่เพื่อมาเยี่ยมผู้ผ่านการฝึกอบรม วันที่ 5 เมษายน 2562 ณ หมู่ที่ 1 บ้านราวอ ตำบลบ้านดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

09 เมษายน 2562 11:26

   วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี พร้อมด้วย คณาจารย์ เเละคณะผู้ดำเนินงาน กลุ่มงานฝึกอบรมและบริการวิชาการ หลักสูตรการทำอาหารว่าง วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มาเยี่ยมผู้ผ่านการฝึกอบรม ณ หมู่ที่ 1 บ้านราวอ ตำบลบ้านดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เพื่อติดตามการดำเนินงานของการทำอาหารว่างขนมผูกรัก โดยส่งเสริมให้กลุ่มมีความเข้มแข็งต่อไป

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

บทความที่น่าสนใจ


สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.