​วิทยาลัยชุมชนสตูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 9 เมษายน 2562 ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

​วิทยาลัยชุมชนสตูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 9 เมษายน 2562 ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

09 เมษายน 2562 17:49

   ในวันที่ 9 เมษายน 2562 โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ให้การต้อนรับและพบปะพูดคุยกับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ในการเข้ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านปรับระบบสาระสนเทศทะเบียนนักศึกษากับบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนสตูล เพื่อนำไปปรับปรุงระบบสาระสนเทศทะเบียนนักศึกษาของทั้งสองสถาบันให้ดียิ่งขึ้น

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

บทความที่น่าสนใจ


สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.