วิทยาลัยชุมชนสตูล ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน Satun Halal Street 2019 ครั้งที่ 2 วันที่ 9 เมษายน 2562 ณ สตาร์รินทร์ รีสอร์ท จังหวัดสตูล 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนสตูล ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน Satun Halal Street 2019 ครั้งที่ 2 วันที่ 9 เมษายน 2562 ณ สตาร์รินทร์ รีสอร์ท จังหวัดสตูล

10 เมษายน 2562 08:28

   ในวันที่ 9 เมษายน 2562 โดย ดร.ววรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้เข้าร่วมการแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดงาน Satun Halal Street ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ณ สตาร์รินทร์ รีสอร์ท จังหวัดสตูล ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2562 ณ บริเวณถนนบายพาส (เลี่ยงเมือง) ในปีนี้ตีมในงานเป็นสตูลแต่แรกอารยธรรม 3 แผ่นดิน Satun Halal Street 2019 (ไทย - มาเลเซีย - อินโดนีเซีย) โดยวิทยาลัยชุมชนสตูลเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งวิทยาลัยชุมชนสตูลรับผิดชอบในการจัดการแข่งขันการประกอบอาหารทั้ง 4 วัน ซึ่งในแต่ละวันจะมีเมนูที่แตกต่างกันไป คือ เมนูฮาลาลร่วมสมัย เมนูข้าวอัลฮัม เมนูแพะ และเมนู Geopark ซึ่งถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และกลุ่มแม่บ้านหรือร้านอาหารที่ผ่านการฝึกอบรมจากวิทยาลัยชุมชนสตูลก็มาร่วมแข่งขันด้วยในงานนี้
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

บทความที่น่าสนใจ


สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.