สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้สอน ระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2562 ณ บริษัท รักลูก กรุ๊ป จำกัด เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้สอน ระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2562 ณ บริษัท รักลูก กรุ๊ป จำกัด เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

10 เมษายน 2562 14:08

   สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้สอน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ด้วยความรู้ทักษะแห่งความสำเร็จของชีวิต (Executive Functions) ขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2562 ณ บริษัท รักลูก กรุ๊ป จำกัด เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของวิทยาลัยชุมชน ทั้ง 20 แห่ง ให้ผู้สอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการสอนเพื่อการพัฒนาทักษะแห่งความสำเร็จของชีวิต (Executive Functions) สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพต่อไป
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

บทความที่น่าสนใจ


สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.