วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ " การส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมทอง เพื่อการพัฒนาอาชีพ" วันที่ 25 เมษายน 2562 ณ หมู่ที่ 5 ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ " การส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมทอง เพื่อการพัฒนาอาชีพ" วันที่ 25 เมษายน 2562 ณ หมู่ที่ 5 ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

29 เมษายน 2562 08:33

   เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ " การส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมทอง เพื่อการพัฒนาอาชีพ" ระหว่างวันที่ 25 - 27 เมษายน 2562 การอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณกิตตินันท์ นุ้ยเด็น เกษตรกรรุ่นใหม่ เจ้าของไร่ "อ.การเกษตร" ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนการหลง จังหวัดสตูล เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ การปลูกกล้วยหอมทอง โดยมีชาวบ้านชุมชนบ้านยาบีและผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมโครงการฯจำนวน 38 คน และมีการใช้พื้นที่แปลงสาธิต สำหรับผู้ปฏิบัติ ณ หมู่ที่ 5 ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยทางวิทยาลัยชุมชนฯมีการจัดเตรียมหน่อกล้วยหอมทอง จำนวน 400 หน่อ และอุปกรณ์ปลูก สำหรับผู้ฝีกอบรม

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.