สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”

30 เมษายน 2562 14:10

   สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2562 ณ ธาริส อาร์ท โฮเทล แพร่ จังหวัดแพร่
   มีนายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุม และมีนายเจริญชัย วงษ์จินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 80 คน  ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้บริหารและบุคลากร จากสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน และจากวิทยาลัยชุมชน 16 แห่ง
   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่และชุมชน
   งบรายจ่ายอื่น โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่เริ่มจากการจัดแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชนของวิทยาลัยชุมชน 4 แห่ง คือ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สระแก้ว แพร่ และน่าน ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีวิทยาลัยชุมชนดำเนินการเพิ่มขึ้นอีก 16 แห่ง รวมทั้งสิ้นเป็น 16 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สระแก้ว แพร่ น่าน อุทัยธานี บุรีรัมย์ มุกดาหาร หนองบัวลำภู ระนอง นราธิวาส สตูล สมุทรสาคร ยโสธร พังงา ตราด และสงขลา โดยแบ่งลักษณะของ
   แหล่งเรียนรู้เป็นกลุ่มใหญ่ ๆ 2 กลุ่ม ดังนี้
(1) แหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ได้แก่ สถาบันไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และหออัตลักษณ์น่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยดำเนินการรวบรวมองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม คุณภาพชีวิต อาหาร เสื้อผ้า ฯลฯ ผ่านการจัดแหล่งฐานความรู้ด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการได้เรียนรู้ถึงศิลปวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ
(2) แหล่งเรียนรู้เพื่อการสร้างรายได้ และพัฒนาอาชีพ ได้แก่ สถาบันการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดฐานความรู้แก่ผู้รับบริการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เข้ามาเรียนรู้ไว้ 5 ฐาน คือ ฐานสาธิตการปลูกผักอินทรีย์ ฐานสาธิตการเลี้ยงสัตว์อินทรีย์ ฐานสาธิตการเลี้ยงเห็ด ฐานสาธิตการผลิตปัจจัยการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์อินทรีย์ มีการจัดทำแปลงสาธิต พร้อมทั้งสร้างเครือข่าย
   ในชุมชน ในส่วนของศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ไม้สัก วิทยาลัยชุมชนแพร่ ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร ให้บริการเครื่องมือเกี่ยวกับการแปรรูปให้กับชุมชน กลุ่มเครือข่าย และฝึกอบรมหลักสูตรออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด หลักสูตรมาตรฐานเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก หลักสูตรพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ผู้สูงอายุ เป็นต้น
   การประชุมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับประสบการณ์ในการนำกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มาทำงานร่วมกับจังหวัดแพร่ โดยนางสาวอิ่มหทัย กันจินะ ผู้จัดการบริหารโครงการรักษาการหัวหน้า สาขาเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) และได้รับฟังข้อมูลกรณีตัวอย่าง “การดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก และการเชื่อมโยงการทำงานกับหน่วยงานสู่ : ยุทธศาสตร์เฟอร์นิเจอร์ ซิตี้ ของจังหวัดแพร่” ของวิทยาลัยชุมชนแพร่ โดยนายพงศธร กันทะวงค์ หัวหน้าโครงการศูนย์การเรียนรู้ไม้สัก ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ตำบลดอนมูล รวมทั้งวิทยาลัยชุมชนทุกแห่งได้รับความรู้ ความเข้าใจ และได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน และสามารถปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ตลอดจนร่วมกันกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค และกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการให้บรรลุเป้าหมาย ต่อไป

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.