ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมในพิธีปลูกต้นไม้พระราชทานต้นรวงผึ้ง ต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10 วันที่ 29 เมษายน 2562 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมในพิธีปลูกต้นไม้พระราชทานต้นรวงผึ้ง ต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10 วันที่ 29 เมษายน 2562 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี

30 เมษายน 2562 16:22

   เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมในพิธีปลูกต้นไม้พระราชทานต้นรวงผึ้ง ต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ และความร่มเย็น ในโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ทั้งนี้โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ และจิตอาสา ร่วมปลูกต้นไม้อย่างพร้อมเพรียง ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.