​วิทยาลัยชุมชนสตูลเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน SATUN HAHAL STREET 2019 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 เมษายน 2562 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

579 Views |

​วิทยาลัยชุมชนสตูลเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน SATUN HAHAL STREET 2019 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 เมษายน 2562

03 พฤษภาคม 2562 08:29
   ในวันที่ 26 เมษายน 2562 โดย ดร.วรรณดี  สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ร่วมพิธีเปิดและรับมอบประกาศเกียรติคุณในฐานะให้การสนับสนุนการจัดงาน SATUN HAHAL STREET 2019 ครั้งที่ 2 ตามที่เคยร่วมแถลงข่าวการจัดงานในวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ สตาร์รินทร์ รีสอร์ท จังหวัดสตูลที่ผ่านมา โดยจัดร่วมกันหลายหน่วยงานอาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสตูล, เทศบาลเมืองสตูล, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล และอีกหลายหน่วยงาน
   จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคใต้ ตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดตรังและจังหวัดสงขลา ฝั่งทะเลอันดามัน มีการตื่นตัวและให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาตลอด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันกับนานาประเทศ และเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้ประเทศไทยคงความเป็นผู้นำทางการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่ความเป็น World Class Destination ควบคู่กับการขยายตลาดนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม และจากรายงานสถิติจังหวัดสตูลในแต่ปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติชาวมุสลิม เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลปีละจำนวนมาก สอดคล้องกับทางจังหวัดสตูล สภาการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และชมรมผู้ประกอบการฮาลาลจังหวัดสตูล มีการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน
   ที่ผ่านมาวิทยาลัยชุมชนสตูลได้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว หรือHalal tourism เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้ประกอบการทั้งมัคคุเทศก์ โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร การท่องเที่ยวโดยชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตของที่ระลึก และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสตูล มาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม การจัดประชุมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ทั้งการส่งเสริมการผลิต การส่งเสริมการตลาด เป็นต้น
   ในการจัดงาน SATUN HAHAL STREET 2019 ครั้งที่ 2ในระหว่างวันที่ 25 - 28 เมษายน 2562 ณ บริเวณถนนเลี่ยงเมืองบายพาส (สามแยกไฟแดงหัวทาง) ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ในครั้งนี้ทางวิทยาลัยชุมชนสตูลได้มีส่วนร่วมโดยเป็นผู้จัดการแข่งขันการปรุงอาหารเมนูต่างๆ ทั้ง 4 วัน แข่งขันกัน 4 เมนู คือเมนูฮาลาลร่วมสมัย, เมนูข้าวอัลฮัมเพื่อการท่องเที่ยว, เมนูแพะเพื่อการท่องเที่ยว และเมนู Geoperk โดยการเชิญทางผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจากวิทยาลัยชุมชน และผู้ประกอบการต่างๆ ในจังหวัดสตูลมาร่วมเข้าแข่งขันในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้วิทยาลัยชุมชนสตูลได้ไปถ่ายทอดองค์ความรู้และสาธิตเกี่ยวกับการทำขนมพื้นถิ่นให้กับผู้เข้าร่วมงาน และวิทยาลัยชุมชนสตูลได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการจัดนิทรรศการสตูลแต่แรก เกี่ยวกับภาพสมันโบราณทำให้ได้รับความชื่นชมและมีผู้มาเยี่ยมชมจำนวนมาก