วิทยาลัยชุมชนสตูลสนองนโยบายสถาบันวิทยาลัยชุมชนนำ Google Apps for Education มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการสอนในชั้นเรียน วันที่ 29 เมษายน 2562 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

653 Views |

วิทยาลัยชุมชนสตูลสนองนโยบายสถาบันวิทยาลัยชุมชนนำ Google Apps for Education มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการสอนในชั้นเรียน วันที่ 29 เมษายน 2562

03 พฤษภาคม 2562 08:41
   ในวันที่ 29 เมษายน 2562 โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการจัดการศึกษา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2561 โดยวิทยาลัยชุมชนสตูลเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความเข้าในในการปฏิบัติจากบุคคลหลากหลาย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่ส่งผลต่อคุณภาพของการจัดการศึกษา บุคคลที่มีความสำคัญคืออาจารย์ผู้สอน ที่ต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ในทุกภาคเรียนก่อนมีการเรียนการสอน วิทยาลัยชุมชนสตูลจึงมีการจัดประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานให้ตรงกัน และในทุกภาคการศึกษา ก็จัดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาเพิ่มเติมความรู้ให้กับอาจารย์ ซึ่งในแต่ละปีองค์ความรู้ก็จะแตกต่างกันไปตามบริบทความสำคัญและความประสงค์ของอาจารย์ที่ได้สอบถามกันมาสำหรับปีการศึกษานี้วิทยาลัยชุมชนสตูลได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ (Flipped Classroom) การใช้งานระบบชั้นเรียนออนไลน์ ClassStart.org การสร้างสื่อการเรียนการสอนประเภทคลิปวิดีโออย่างง่ายโดยแท็บเล็ต โนตบุ๊คและสมาร์ทโฟน และการเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่าน YouTube.com โดยอาจารย์ ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ และคณะจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และการใช้ Google Apps for Education โดยอาจารย์เชษฐา เถาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลและคณะ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการสอนในชั้นเรียน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้ครูวิทยาลัยชุมชนสตูลได้ออกแบบการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นการใช้เทคโนโลยี การเรียนการสอนที่ทันสมัย และการให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ซึ่งกระตุ้นให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเต็มที่ต่อไป