ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมให้ความรู้ การทำยาดมสมุนไพร ณ ที่ทำการชุมชนบ้านตือระ ตำบลสาบัน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

625 Views |

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมให้ความรู้ การทำยาดมสมุนไพร ณ ที่ทำการชุมชนบ้านตือระ ตำบลสาบัน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

03 พฤษภาคม 2562 15:51
   วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมให้ความรู้ การทำยาดมสมุนไพร ณ ที่ทำการชุมชนบ้านตือระ ตำบลสาบัน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ซึ่งโครงการอบรมให้ความรู้ การทำยาดมสมุนไพร เป็นโครงการที่เกิดจากรายวิชาการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการบริหารโครงการและงบประมาณ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของสาขาการปกครองท้องถิ่น โดยได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้สอนให้ทำการศึกษาบริบทชุมชนและสภาพปัญหาและนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำเป็นโครงการ ซึ่งกลุ่มนักศึกษาได้ทำงานประสานความร่วมมือกันในชุมชนบ้านตือร๊ะ หมู่ที่ 1 ตำบลสาบัน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีและได้จัดกิจกรรมอีกมามาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการอบรมให้ความรู้ เรื่องการทำยาดมสมุนไพร และเพื่อนำมาใช้บรรเทาอาการหวัด คัดจมูก วิงเวียน ปวดศีรษะ หน้ามืดตาลาย ในการจัดโครงการครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 45 คน ประกอบด้วย บุคคลทั่วไป กลุ่มคนว่างงาน สตรีแม่บ้านตือระหมู่ที่ 1 ตำบลสาบัน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตานี จำนวน 30 คน และคณาจารย์ ผู้นำชุมชนและนักศึกษา จำนวน 15 คน