​วิทยาลัยชุมชนสตูล จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านมัคคุเทศก์น้อยของท้องถิ่น วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

​วิทยาลัยชุมชนสตูล จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านมัคคุเทศก์น้อยของท้องถิ่น วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล

28 พฤษภาคม 2562 08:59

   ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้มอบหมายให้นายอัศวยุช เทศอาเส็น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล และคณะประกอบด้วยอาจารย์นิสริน ล่านุ้ย  อาจารย์ภูญดา เพชรรัตน์ และอาจารย์เบญจวรรณ แก้วสวัส จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านมัคคุเทศก์น้อยของท้องถิ่น โครงการย่อยที่ 2 โครงการบูรณาการความรู้สู่วิชาชีพพัฒนามัคคุเทศก์น้อยของท้องถิ่น โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น  โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล มีตัวแทนจาก 4 โรงเรียนเข้าร่วมการประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

บทความที่น่าสนใจ


สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.