​วิทยาลัยชุมชนสตูล ร่วมวางแผนอนาคตด้านการท่องเที่ยวสตูล วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ศูน Otop อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

​วิทยาลัยชุมชนสตูล ร่วมวางแผนอนาคตด้านการท่องเที่ยวสตูล วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ศูน Otop อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

29 พฤษภาคม 2562 08:23

   ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้มอบหมายให้ นางนิสรีน ล่านุ้ย หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ และ น.ส. เบญจวรรณ แก้วสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษารับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวของวิทยาลัยชุมชนสตูล เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว ณ ศูน Otop อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ซึ่งมีนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานในที่ประชุม โดยในที่ประชุมมีการระดมความคิดเห็นแนวทางการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวกระแสหลัก และการท่องเที่ยวกระแสรองของจังหสัดสตูล และข้อเสนอแนะแผนงานโครงการเพื่อทำแผนแม่บทการท่องท่องของสภาการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประกอบด้วย 4 Cluster คือ Satun Wonderland, Satun CBT, Satun Geopark,Satun Halal Tourism โดยแต่ละ Cluster ได้นำเสนอข้อมูลได้น่าสนใจมากเพื่อร่วมกันพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของ จังหวัดสตูล ให้มีความยั่งยืนและสามารถสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มากขึ้น

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

บทความที่น่าสนใจ


สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.