วิทยาลัยชุมชนยะลา ลงพื้นที่ชุมชนตำบลโกตาบารู เพื่อเป็นการศึกษาความต้องการภายในชุมชนและแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในการทำบุหงาซีเร๊ะ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ พื้นที่ชุมชนตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนยะลา ลงพื้นที่ชุมชนตำบลโกตาบารู เพื่อเป็นการศึกษาความต้องการภายในชุมชนและแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในการทำบุหงาซีเร๊ะ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ พื้นที่ชุมชนตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

11 มิถุนายน 2562 16:31

   วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ลงพื้นที่พบปะชาวบ้านชุมชนตำบลโกตาบารูเพื่อพูดคุยรายละเอียด ในหัวข้อโครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในลักษณะเชิงพื้นที่ (area based) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายอับดุลการิม รามันห์สิริวงศ์ รองกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา นายอาสมิง มะแซ หัวหน้ากลุ่มงาน Area- based บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา และชาวบ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลโกตาบารู เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ พื้นที่ชุมชนตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
   ทั้งนี้เพื่อเป็นการศึกษาความต้องการภายในชุมชนและแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในการทำบุหงาซีเร๊ะ โดยให้ชุมชนระดมความคิดและถอดบทเรียนเพื่อศึกษาความต้องการภายในชุมชนในพื้นที่ และนำเสนอความต้องการของชุมชน เพื่อหาข้อ

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

บทความที่น่าสนใจ


สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.