​วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโครงการโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชนของนักเรียนในจังหวัดยะลา ณ โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

​วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโครงการโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชนของนักเรียนในจังหวัดยะลา ณ โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่

28 มิถุนายน 2562 08:55

   วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นำโดยนางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ รองผู้อำนวการศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชนของนักเรียนในจังหวัดยะลา โดยมีนางสาวสารีนา โตะลูบาตง เจ้าหน้าที่งานถ่ายทอดวิทยาการสู่ชุมชน นางสาวสุนันทา แก้วสามเขียว เจ้าหน้าที่งานวัดผล คณาจารย์โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่และนักเรียนโรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่เข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนบ้านลำใหม่ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา ยะลา
   โดยมีนางเนตรศิยา ศรีตุลาการ หลักสูตรด้านคหกรรม เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่องเทคนิคการทำขนมอย่างง่ายเพื่ออาชีพให้กับนักเรียน ในส่วนของกิจกรรมวันนี้เป็นการทำข้าวต้มใบพ้อขนมครองแครงกรอบและขนมครองแครงน้ำกะทิ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนมีรายได้เสริมระหว่างเรียน

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.