วิทยาลัยชุมชนยะลา ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

557 Views |

วิทยาลัยชุมชนยะลา ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2562

08 กรกฎาคม 2562 08:43
   วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาให้เกียรติมาพบปะพูดคุยและให้โอวาทแก่นักศึกษาในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักศึกษาระดับอนุปริญญาสู่ตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2562 (ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน) โดยมีนางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ครูชำนาญการ อาจารย์ที่ปรึษาประจำวิชา และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาอิสลามศึกษา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เข้าร่วม
   ทั้งนี้เพื่อเป็นการพูดคุยชี้แจงรายละเอียดซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของตัวนักศึกษาก่อนออกไปฝึกประสบการณ์จริง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน