วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชนในโครงการจัดการความรู้ชุมชนเข้มแข็งเชิงพื้นที่ Area-based ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านโผงโผงนอก หมู่ที่ 7 อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชนในโครงการจัดการความรู้ชุมชนเข้มแข็งเชิงพื้นที่ Area-based ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านโผงโผงนอก หมู่ที่ 7 อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

08 กรกฎาคม 2562 12:01

   เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 – 16.00 น. นายชยพล พุฒยอด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี พร้อมด้วยคณะบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชน, ประธานกลุ่ม และตัวแทนสมาชิกกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ประกอบด้วย กลุ่มสตรีมุสลิม(ทำขนมเปี๊ยะ+โดนัท), กลุ่มชุดขันหมากมุสลิม, กลุ่มร้านค้าโอเคศูนย์บาท, กลุ่มผู้สูงอายุ, กลุ่มเกษตรกรรายย่อย(ทำน้ำหมักชีวภาพ), กลุ่มช่างไม้ ซึ่งเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงหลักสูตรฝึกอบรมการพูดสำหรับวิทยากรชุมชนเบื้องต้น ในโครงการจัดการความรู้ชุมชนเข้มแข็งเชิงพื้นที่ Area-based ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านโผงโผงนอก หมู่ที่ 7 ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.