วิทยาลัยชุมชนสตูลจัดประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนสตูลจัดประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

08 สิงหาคม 2562 10:57

   ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด บรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการจัดการศึกษา (กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 รุ่น 2560 และรุ่น 2561) ณ ห้องประชุมกาหลง วิทยาลัยชุมชนสตูล โดยได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทั้ง online และ offline ให้มากขึ้นโดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น google classroom เป็นต้น การปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อสนองกับสภาพสังคมปัจจุบัน เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบ Work Integrated Learning (WIL) เป็นต้น ทั้งนี้วิทยาลัยชุมชนสตูลจะจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้เรียบร้อย เช่น สื่อการเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์และโปรเจ็คเตอร์ในแต่ละห้องเรียน สัญญาณ WiFi ทั่วทั้งบริเวณวิทยาลัยชุมชนสตู
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.