วิทยาลัยชุมชนยะลา ต้อนรับนายกลงพื้นที่ เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจชุมชนบ้านคลองทรายใน ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนยะลา ต้อนรับนายกลงพื้นที่ เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจชุมชนบ้านคลองทรายใน ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

13 สิงหาคม 2562 08:45

   วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้นางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลา และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเดินทาง เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจชุมชนบ้านคลองทรายใน ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยนางสาวอารีย์ แสวงดี เป็นประธานศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติเพื่อการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนาฯ อีกทั้งเป็นผู้เข้ารับบริการตามโครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ ของวิทยาลัยชุมชนยะลา ตามแผนงานบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาจังหสัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายรัฐบาล
   ทั้งนี้วิทยาลัยชุมชนยะลาได้มีส่วนเข้าไปพัฒนาในด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต ให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ เช่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร การทำขนม การสุขาภิบาลอาหาร การตลาดออนไลน์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทำให้ชุมชนสามารถนำสิ่งเหล่านี้เพื่อไปพัฒนาต่อยอดในอนาคตได้ในลำดับต่อไป

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.