วิทยาลัยชุมชนยะลา ส่งตัวแทนนักศึกษาทุน กสศ. มอบมอบผลิตภัณฑ์การแปรรูปน้ำมัลเบอร์รี่ จากวิทยาลัยชุมชนให้นายกรัฐมนตรี 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนยะลา ส่งตัวแทนนักศึกษาทุน กสศ. มอบมอบผลิตภัณฑ์การแปรรูปน้ำมัลเบอร์รี่ จากวิทยาลัยชุมชนให้นายกรัฐมนตรี

13 สิงหาคม 2562 09:01

   วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้นายวรัญญู แก้วทอง ครูอัตรจ้างวิทยาลัยชุมชนยะลา
นำตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับกองทุนเพื่อความเสมอทางการศึกษา (กสศ.)สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวน 2 คน ดังนี้นางสาวฟาตีฮะห์
และนางสาวบีบียานา มูเส็ง เพื่อพบนายกรัฐมนตรีและมอบผลิตภัณฑ์การแปรรูปน้ำมัลเบอร์รี่ จากวิทยาลัยชุมชน ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
จังหวัดยะลา

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.