วิทยาลัยชุมชนยะลา ส่งตัวแทนนักศึกษาทุน กสศ. มอบมอบผลิตภัณฑ์การแปรรูปน้ำมัลเบอร์รี่ จากวิทยาลัยชุมชนให้นายกรัฐมนตรี 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

140 Views |

วิทยาลัยชุมชนยะลา ส่งตัวแทนนักศึกษาทุน กสศ. มอบมอบผลิตภัณฑ์การแปรรูปน้ำมัลเบอร์รี่ จากวิทยาลัยชุมชนให้นายกรัฐมนตรี

13 สิงหาคม 2562 09:01
   วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้นายวรัญญู แก้วทอง ครูอัตรจ้างวิทยาลัยชุมชนยะลา
นำตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับกองทุนเพื่อความเสมอทางการศึกษา (กสศ.)สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวน 2 คน ดังนี้นางสาวฟาตีฮะห์
และนางสาวบีบียานา มูเส็ง เพื่อพบนายกรัฐมนตรีและมอบผลิตภัณฑ์การแปรรูปน้ำมัลเบอร์รี่ จากวิทยาลัยชุมชน ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
จังหวัดยะลา