พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2561 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

252 Views |

พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2561

05 กันยายน 2562 13:38

นายภาณุ อุทัยรัตน์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2561  ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562  ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีนายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ร่วมด้วย สภาวิทยาลัยชุมชน หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนภาคใต้ และคณาจารย์ร่วมเป็นเกียรติในพิธี มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับอนุปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 170 คน ตามสาขาวิชา ดังนี้ สาขาการวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การปกครองท้องถิ่น การพัฒนาชุมชน การศึกษาปฐมวัย และสาธารณสุขชุมชน