วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดกิจรรมประชุมทำแผนนักศึกษาแกนนำสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

457 Views |

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดกิจรรมประชุมทำแผนนักศึกษาแกนนำสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

01 ตุลาคม 2562 10:15
   เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2562 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดกิจกรรม “จัดประชุมทำแผนนักศึกษาแกนนำสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา”ตามโครงการเครือข่ายอาสาสมัครต้านภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ 2562 ณ หองประชุมผกากรอง โดยมีนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมทั้งสิ้น 65 คน
นายยุทธนา  พรหมณี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวไว้ว่า จากสภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก และอย่างรวดเร็ว ซึ่งก่อให้แก่ผลดีและเสียต่อสภาพสังคม และอาจจะส่งผลให้กระทำสิ่งที่ผิดคุณธรรม จริยธรรมหรือกฎหมาย อันมีผลเสียทั้งต่อตนเองและส่วนรวม ด้วยเหตุนี้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจึงจัด“กิจกรรม ประชุมทำแผนนักศึกษาแกนนำสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา”ตามโครงการเครือข่ายอาสาสมัครต้านภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครต้านภัยยาเสพติดโดยใช้นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นเครือข่ายในการช่วยสอดส่องดูแลและการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและเพื่อสร้างทีมแกนนำในการดำเนินกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดในและนอกสถานศึกษา โดยได้รับเกียตริจากนางนีซะ บือซา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้
  จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสหวังเป็นอย่างยิ่งทางนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสอดส่องดูแลและการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาต่อไป