สถาบันวิทยาลัยชุมชนประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

107 Views |

สถาบันวิทยาลัยชุมชนประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

18 มิถุนายน 2563 11:43
   เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน นำคณะผู้บริหาร ได้แก่ รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน และหัวหน้าหน่วยงาน พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชมุชน ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่บุคลากรในสถาบันวิทยาลัยชุมชนและสาธารณชน และขับเคลื่อนสถาบันวิทยาลัยชุมชนอย่างโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ต่อบุคลากร และเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปทั้งระบบสถาบันวิทยาลัยชุมชน และขอให้ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แห่ง ต้องนำเจตจำนงในการบริหารงานดังกล่าวไปประกาศให้บุคลากรในสังกัดและประชาชนรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  ในกิจกรรมด้วยวิธีการประชุมปกติและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ลงนามในประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา
ดาวน์โหลด : ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร