วิทยาลัยชุมชนน่านศึกษาการใช้สีจากธรรมชาติกับผ้าทอพื้นเมืองน่าน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

39 Views |

วิทยาลัยชุมชนน่านศึกษาการใช้สีจากธรรมชาติกับผ้าทอพื้นเมืองน่าน

23 มิถุนายน 2563 08:45
   วิทยาลัยชุมชนน่านได้ดำเนินการโครงการการศึกษา การใช้สีจากธรรมชาติกับผ้าทอพื้นเมืองน่านด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2563มีกลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีทักษะการทอผ้าพื้นเมืองในพื้นที่ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน จำนวน 30 คน โดยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน พัฒนาการอำเภอนาน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาน้อย
   โดยจัดกิจกรรมอบรมการย้อมสีจากธรรมชาติกับผ้าทอพื้นเมืองน่าน มีนายมนัส จันทร์พวง ครูวิทยาลัยชุมชนแพร่ นายสุพิศ สุวรรณมณี ผู้เชี่ยวชาญเรื่องผ้าทอย้อมสีจากธรรมชาติ นายศักจิระ เวียงเก่า เจ้าของแบรนด์บายศรี ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบลวดลายบนผ้าทอ เป็นวิทยากร ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม เดิมทอผ้าพื้นเมืองที่ย้อมสีสังเคราะห์ สีเคมี ทอลายน้ำไหล ลายคำเคิบ ซึ่งเป็นลายดั้งเดิม ทอเป็นซิ่นแล้ว นำไปจำหน่ายได้ราคาต่ำ ไม่เป็นที่นิยม อีกทั้งการใช้สารเคมีย้อมฝ้าย มีผลต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ จากการลงพื้นที่กลุ่มทอผ้าพบว่า เดิมพื้นที่ตำบลบัวใหญ่ สมัยก่อนก็ใช้สีธรรมชาติในการย้อมฝ้าย แต่สีธรรมชาติมีขั้นตอนการสกัด การย้อมที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ภายหลังจึงเปลี่ยนมาย้อมด้วยสีเคมี ยังคงมีผู้สูงอายุที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติอยู่บ้าง แต่ชิ้นงานไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ปัจจุบันกลุ่มสตรีทอผ้ามีจำนวนสมาชิกในกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองห้าเพิ่มขึ้น คนทอผ้าหมู่บ้านอื่นให้ความสนใจเข้าร่วมกลุ่ม สมาชิกกลุ่มยอมรับ และปรับเปลี่ยน หันมาใช้สีจากธรรมชาติในการย้อมฝ้าย
   ผลที่ได้รับหลังเสร็จสิ้นโครงการ ได้องค์ความรู้ในการสกัดสีจากธรรมชาติซึ่งมีอยู่ในชุมชนแบบร้อนแบบเย็นจนทำให้ได้สีจากธรรมชาติ เช่น สีแดงจากเปลือกประดู่ สีน้ำตาลเข้มจากฝักคูณ สีเขียวจากใบเพกาฝักเพกา สีเทาจากใบมะม่วง สีดำจากผลมะเกลือ สมาชิกมีองค์ความรู้ในการนำสีธรรมชาติไปย้อมเส้นฝ้าย และเทคนิคการให้สีธรรมชาติติดฝ้ายได้นาน และเทคนิคการออกแบบลวดลายบนผ้าทอที่ย้อมสีจากธรรมชาติ