วิทยาลัยชุมนปัตตานี ชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำกิจกรรมร่วมกันโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

49 Views |

วิทยาลัยชุมนปัตตานี ชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำกิจกรรมร่วมกันโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

23 มิถุนายน 2563 09:01
   วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำกิจกรรมร่วมกันโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสันติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ซึ่งเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินกิจกรรม พร้อมกำหนดปฏิทินการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ โดยมีคณะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนปัตตานี คณะผู้บริหารทุกโรงเรียน และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานีร่วมประชุมในครั้งนี้ ในโครงการนี้มีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 14 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านวังกว้าง 2. โรงเรียนบ้านควนแปลงงู 3. โรงเรียนบ้านคลองช้าง 4. โรงเรียนบ้านตะโล๊ะไกรทอง 5. โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตะลุบัน 6. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์มิตรภาพที่ 148 7. โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 8. โรงเรียนบ้านศาลาสอง 9. โรงเรียนวัดนิคมสถิต 10. โรงเรียนบ้านควนลังงา 11. โรงเรียนบ้านควนคูหา 12. โรงเรียนบ้านควนแตน 13. โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม 14. โรงเรียนบ้านล้อแตก
   ในการประชุมครั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนปัตตานีได้ให้ทางโรงเรียนเข้าร่วมโครงส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบุคคลที่มีจิตอาสา ได้ร่วมช่วยเหลือโรงเรียนในมิติการพัฒนาด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนมีความพร้อมในช่วงเปิดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563