วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสืบทอดภูมิปัญญาทั้งถิ่น : จัดแฟชั่นโชว์ ผ้าพื้นเมืองและหัตถกรรมจักสานจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

103 Views |

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสืบทอดภูมิปัญญาทั้งถิ่น : จัดแฟชั่นโชว์ ผ้าพื้นเมืองและหัตถกรรมจักสานจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น

26 พฤศจิกายน 2561 21:46
   นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดนิทรรศการและแฟชั่นโชว์ผลงานผ้าพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ประจำปี 2563 เมื่อวันเสาร์ ที่ 12 กันยายน 2563 ณ  ห้องประชุมผกากรองวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ. นราธิวาส โดยมี นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นางอุษณีย์ ยุวโชติ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส บุคลากร นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วม ประมาณ 300 คน
   นายกเหล่ากาชาดฯ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการเผยแพร่ผ้าทอพื้นเมือง และผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ให้อยู่คู่กับจังหวัดนราธิวาส โดยใช้ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชน สร้างสรรค์ วัสดุในท้องถิ่น ให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากขึ้น  อีกทั้งสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง และครอบครัวได้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้สร้างความตระหนักและคุณค่าของวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นให้นักศึกษา เยาวชนและประชาชนในจังหวัดนราธิวาสได้ตระหนักและร่วมกันอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต
   ผู้อำนวยการ วชช.นราธิวาส กล่าวว่า วิทยาลัยชุมชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผ้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานวัสดุจากธรรมชาติ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตของคนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น ภายในงานประกอบด้วย 1.) แฟชั่นโชว์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์จักสานจากวัสดุธรรมชาติ 2.) นิทรรศการผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 อาทิ ผลิตภัณฑ์จากการอบรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น กระจูด ลิเภา ปาหนัน, การพัฒนาลายผ้าทอพื้นเมือง กลุ่มสตรีผ้าทอตะปอเยาะ จังหวัดนราธิวาส ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชน (กรงนกคุ่ม)และการอบรมการเลี้ยงชันโรง เป็นต้น