​วชช.น่าน ให้การต้อนรับวชช.ตากในโอกาสเดินทางศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดน่าน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

1,191 Views |

​วชช.น่าน ให้การต้อนรับวชช.ตากในโอกาสเดินทางศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดน่าน

12 ตุลาคม 2563 11:32
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่านนำโดยนายเสรี พิมพ์มาศ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน นางเสน่ห์นุช วิเศษสุข กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน และนายสุเมษ สายสูง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนตาก นำโดยนายอนุรักษ์ อนุชปรีดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก ในโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาทักษะอาชีพ สังคม วัฒนธรรม ได้รับประสบการณ์ตรงและเรียนรู้กระบวนการทำงานด้านการส่งเสริมอาชีพ และการจัดการชุมชนเข้มแข็ง