​สวชช.จัดอบรมการทำบัญชีต้นทุนผลผลิตของวิทยาลัยชุมชน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

1,203 Views |

​สวชช.จัดอบรมการทำบัญชีต้นทุนผลผลิตของวิทยาลัยชุมชน

12 ตุลาคม 2563 11:43
   สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตของวิทยาลัยชุมชนขึ้น ในระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องการจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตของวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แห่ง มีความรู้ความเข้าใจ และแนวทางในการจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตของวิทยาลัยชุมชน  สามารถจัดเตรียมข้อมูลในการจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนผลผลิต และนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ