สวชช. จัดประชุมปรับเปลี่ยนระบบและการบริหารโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ฯของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

200 Views |

สวชช. จัดประชุมปรับเปลี่ยนระบบและการบริหารโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ฯของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

22 ตุลาคม 2563 10:22
    สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับเปลี่ยนระบบและการบริหารโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ภายใต้พันธกิจการบริการวิชาการ และการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน" ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร มีวัตถุเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายของแต่ละแผนแม่บท ประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญฯ และข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตลอดจนนโยบาย ทิศทางการปรับโฉมระบบวิทยาลัยชุมชน ในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการปฏิรูปสถาบันฯ ภายในปี พ.ศ. 2565 และมีความเข้าใจ มีทักษะเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนระบบ การบริหารโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ภายใต้พันธกิจบริการวิชาการและการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของวิทยาลัยชุมชน สามารถนำไปใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ถนอม อินทรกำเนิด ประธานที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน บรรยาย เรื่อง “รูปแบบการปรับโฉมระบบวิทยาลัยชุมชน : การค้นหาเป้าหมายสู่การปฏิบัติตามแผนในปี 2564 – 2565” ต่อจากนั้นเป็นการอภิปราย เรื่อง “ข้อเสนอบทบาทวิทยาลัยชุมชนกับการสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเข้มแข็งชุมชน : มุมมองของกรรมาธิการงบประมาณ และสำนักงานตรวจเงินแผนดิน” โดยนายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ นายนำชัย กฤษณาสกุล รองผู้อำนวยการสถาบันฯ นายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา และนางกรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ต่อมาในช่วงบ่ายวันเดียวกัน นายนำชัย กฤษณาสกุล รองผู้อำนวยการสถาบันฯ บรรยาย เรื่อง “การขับเคลื่อนนโยบายสภาสถาบันสู่การปฏิบัติภายใต้แผนการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ต่อมาในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ช่วงเช้านางวีณา บรรเลงจิต ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณกระทรวงอุดมศึกษา ฯ 3 สำนักงบประมาณ ให้ความรู้เรื่อง “การจัดทำโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กับการเชื่อมโยงภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท : ประสบการณ์และข้อเสนอแนะในมุมมองของสำนักงบประมาณ”ต่อมาในช่วงบ่าย เป็นการบรรยาย เรื่อง “นโยบายกระทรวง อว. กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : โอกาสการพัฒนาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน” โดยนายชัยวัฒน์ อนันต์กาญจนกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมการจัดประชุมครั้งนี้ มีผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน เจ้าหน้าที่แผนและงบประมาณ บุคลากรที่รับผิดชอบด้านหลักสูตรอาชีพ/หลักสูตรฝึกอบรม ของวิทยาลัยชุมชน ทั้ง 20 แห่ง เข้าร่วมโครงการจำนวน 120 คน