​วชช.นราธิวาส น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาภายใต้โครงการเรียนรู้วิถีชุมชน“พอเพียง ตามรอยพ่อหลวง ร.9 เพื่อสืบสานพระราชดำรัสของพ่อหลวงร.9 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

103 Views |

​วชช.นราธิวาส น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาภายใต้โครงการเรียนรู้วิถีชุมชน“พอเพียง ตามรอยพ่อหลวง ร.9 เพื่อสืบสานพระราชดำรัสของพ่อหลวงร.9

28 ธันวาคม 2563 15:21
   วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดกิจกรรมการให้ความรู้การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาภายใต้โครงการเรียนรู้วิถีชุมชน“พอเพียง ตามรอยพ่อหลวง รัชกาลที่ 9” เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563  ณ ห้องประชุมผกากรองวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส  โดยมีสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนราธิวาส ผู้แทนหน่วยงานราชการในจังหวัดนราธิวาส ประชาชน และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้าร่วมจำนวน 300 คนเข้าร่วม
 นายยุทธนา  พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้กล่าวว่า “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ พร้อมทั้งชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางและวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นฐานในการพัฒนาสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา รวมทั้งการฝึกฝนให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็น และเป็นพลเมืองโลกที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมไทยบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในรูปแบบของนิทรรศการน้อมนำพระราชปณิธาน พระราชกรณียกิจตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ในการจัดนิทรรศการ ซึ่งนิทรรศการดังกล่าว จะจัดแสดงจนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2563 นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ของขวัญจาก ‘พ่อ’ ที่ปลายด้ามขวาน” โดย ว่าที่ร้อยโทดิลก ศิริวัลลภ ล่ามภาษามลายูประจำพระองค์ และ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เยาวชนไทย สืบสาน รักษา และต่อยอด วิถีเศรษฐกิจพอเพียง:ได้อย่างไร” โดยนายไพศาล ตอยิบ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส