สวัสดีปีใหม่ 2564 ประธานที่ปรึกษาฯ และที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

72 Views |

สวัสดีปีใหม่ 2564 ประธานที่ปรึกษาฯ และที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

08 มกราคม 2564 14:56
   ในวันที่ 7 มกราคม 2564 ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ ประธานที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ดร.ถนอม อินทรกำเนิด) และที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัย (ผศ.ประเสริฐ จริยานุกูล) ทั้งนี้ ที่ปรึกษาฯ ทั้งสองท่าน ขอบคุณและให้แนวทางสำหรับการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงการศึกษา นอกจากนี้ขอให้ทุกคนมีความมานะ ความพยายามร่วมกันสร้างให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิ่น อย่างแท้จริง