โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome Based Education : OBE) เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

67 Views |

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome Based Education : OBE) เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา

22 กุมภาพันธ์ 2564 12:48
   สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome Based Education : OBE) เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลับชุมชน 3 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสำคัญ เพื่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ และสามารถนำมาใช้ในการออกแบบหลักสูตรได้อย่างถูกต้องตามหลักการ ตลอดจนสามารถพัฒนาปรับปรุง ออกแบบโครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดรายวิชา และออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา รวมทั้งจัดทำแผนที่กระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ตามแนวคิด OBE ได้