การประชุมคณะทำงานพัฒนาและการบริหารจัดการ ระบบ resource centre ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

71 Views |

การประชุมคณะทำงานพัฒนาและการบริหารจัดการ ระบบ resource centre ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

23 กุมภาพันธ์ 2564 17:05
   ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาและบริหารจัดการระบบ resource centre ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1/2564 โดยมีผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธาน ร่วมกับนายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ อนุกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อร่วมกันหารือถึงแนวทางในการพัฒนาระบบ resource centre ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน อันประกอบด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (WALAI AutoLib 3.0) และระบบคลังปัญญาดิจิทัล (IR หรือ Institutional Repository) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมีมติให้มีการจัดทำแผนนโยบาย แนวปฏิบัติ และกำหนดชนิดของทรัพยากรแต่ละชนิดที่เกิดจากองค์ความรู้ของบุคลากรให้ชัดเจนก่อนประกาศเป็นแนวปฏิบัติให้วิทยาลัยชุมชนทุกแห่งทราบ และถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันโดยอ้างอิงจากพระราชบัญญัติของประเทศที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการและทรัพย์สินทางปัญญา ก่อนจะนำไปพัฒนาระบบซอฟแวร์คลังปัญญาดิจิทัลที่เหมาะสมกับสถาบันวิทยาลัยชุมชนต่อไป ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนจะดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานย่อย ประกอบด้วย 1) ฝ่ายเทคนิค ทำหน้าที่ดำเนินการวิเคราะห์ระบบซอร์ฟแวร์และฟังชั่นที่เหมาะสมพร้อมกับจัดทำ TOR และ 2) ฝ่ายนโยบาย ทำหน้าที่วิเคราะห์ทรัพยากร จัดทำนโยบาย และแนวปฏิบัติของระบบคลังปัญญาดิจิทัลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (IR หรือ Institutional Repository) ต่อไป