ถาม - ตอบ : สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ถาม - ตอบ

ชื่อ *
อีเมล *
เรื่อง *
ส่งสำเนาให้ฉันด้วย
ข้อความ *

Click here to refresh

พิมพ์รหัสที่มองเห็น

 

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม

วิทยาลัยชุมชน คืออะไร

คำตอบ

วิทยาลัยชุมชน เป็นสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา สังกัด สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา วิจัย ให้บริการ ทางวิชาการ ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ของท้องถิ่นและชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองและสอดคล้องต่อความต้องการ และการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชน

คำถาม

ปัจจุบันมีวิทยาลัยชุมชนกี่แห่ง

คำตอบ

ปัจจุบันวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง ทั่วประเทศ ได้แก่
ภาคเหนือ 5 แห่ง ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ตาก พิจิตร แพร่ และ น่าน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 แห่ง ได้แก่ บุรีรัมย์ มุกดาหาร หนองบัวลำภู ยโสธร
ภาคกลาง 4 แห่ง ได้แก่ สระแก้ว อุทัยธานี ตราด สมุทรสาคร
ภาคใต้ 7 แห่ง ได้แก่ ระนอง นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล พังงา สงขลา

คำถาม

อายุเท่าไหร่ถึงเรียนวิทยาลัยชุมชนได้

คำตอบ

วิทยาลัยชุมชนไม่กำหนดอายุในการเข้าเรียนแต่กำหนดคุณวุฒิ เช่น หลักสูตรอนุปริญญาผู้เรียนจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คำถาม

วิทยาลัยชุมชนเปิดสอนหลักสูตรอะไรบ้าง

คำตอบ

1. หลักสูตรอนุปริญญา
2. หลักสูตรประกาศนียบัตร
3. หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
นอกจากนี้ยังมีการบริการวิชาการ : หลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ เน้นการอบรมทักษะอาชีพที่เป็นความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริม นำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน